Đến Đâu Cũng Có Một Con Đường

HÀI HƯỚC

 

         Có Hòa Bình rồi!                      Ố là la!                     Cho chết! Ai bảo nhìn bà!

        Truyện hài:

            -Khám Bác sĩ

Search site