Đến Đâu Cũng Có Một Con Đường

HÌNH ẢNH

                                Lễ Phát Tang

                                                                            

                         Hình ảnh ngày xưa

            

 
  Lễ Phát Tang Bác Phaolo
 
Lễ Phát Tang ở California diễn ra cùng ngày, giờ với Lễ An Táng tại Việt Nam. Có khoảng 60 người tham dự - gồm thân bằng quyến thuộc, CHV SDB, và Hiệp Hội Tông đồ Giáo Dục Don Bosco....
 

Search site