Đến Đâu Cũng Có Một Con Đường

Tin Quận Cam

Không chờ không phải người Việt

WESTMINSTER (NV) - Anh Tám cần đi “clean” răng. Chị Hồng cần khám tổng quát. Chị Thao phải “check up.” Ai cũng cần phải đến bác sĩ, và sự thật là, ai cũng phải... chờ bác sĩ. Nỗi niềm “chờ bác sĩ” hàng giờ hàng tiếng hình như không chỉ là mối ưu hoài của một vài người, vài mươi người sống quanh khu...
>>

Search site